دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

اندازه گیری سوپرهیت

superheat سوپرهیت

    superheat سوپرهیت

    سوپرهیت :همانظور که میدانیم اب در فشار یک اتمسفر و در دمای 100سانتی گراد به جوش می اید وتغییر فاز میدهد و هرگونه دمای اضافی باعث  تبدیل بخار اب به ما فوق گرم یا همان سوپرهیت میباشد.سوپرهیت (مافوق ...