جامپر

قطعات پکیج دیواری(بخش1)

    قطعات پکیج دیواری(بخش1)

    قطعات پکیج دیواری                شرح کارکرد اجزا و قطعات پکیج:قطعات پکیج را به دو دسته تقسیم می کنیم: 1. قطعات الکترونیکی 2. قطعات مکانیکی قطعات الکترونیکی خود به سه دسته تقسیم ...