دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

چیلر جذبی

بررسی سیستم های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی

    بررسی سیستم های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی

    چکیده:در این تحقیق، یک سیستم ترکیبی خنک کننده شامل چیلر جذبی و تراکمی که با یک میکروتوربین همراه شده، مورد بررسی قرار گرفته است. میکروتوربین، توان مورد نیاز سیستم را که شامل توان کمپرسور سیکل تراکمی، توان فن ها و ...