دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

عیب یابی در کولرگازی

عیب یابی در کولرگازی

عیب 1: با اتصال برق دو شاخه کولر به پريز و بدون آن کليد اصلي و يا ترموستات در حالت روشن باشند، فيوز؛ برق منزل را قطع مي کند .
علت و رفع عيب: از آنجا که کليد اصلي و يا ترموستات در حالت قطع قرار دارند و عيب ۱ بروز نموده قطعًا اتصال کوتاه سيم هاي رابط يا در دو شاخه و يا در سيم هاي رابط و يا در اتصالات جعبه تقسيم داخل کولر صورت گرفته
است. بنابراين لازم است قطعات مذکور به ترتيب مورد بررسي قرار گيرند و پس از شناسايي محل واقعي عيب نسبت به رفع آن اقدام شود.
عیب 2: به محض روشن شدن کليد اصلي دستگاه (يا ترموستات ) فيوز برق منزل را قطع نمي کند .
علت ١: اتصالات اشتباه شده است .
رفع عيب: اگر سيم بندي دستگاه را مورد سرويس و تجديد قرار داده ايد احتما ً لا در ترکيب مدار اشتباهي صورت گرفته است. يکبار ديگر مدار را مورد بررسي قرار دهيد .
علت ٢: يکي از سيم ها از محل اتصال خود خارج و با سيم هاي مجاور برخورد کرده است .
رفع عيب : بدنه کولر را به آرامي از سيني خارج نموده و صحت اتصالات را مورد بررسي قرار دهيد . اگر سيمي را از محل استقرارش جدا شده يافتيد نسبت به اتصال مجدد آن اقدام کنيد .

علت ۳: يکي از خازنها خراب شده است.
رفع عيب : از جمله علل اتصال کوتاه در لوازمي که داراي خازن هستند فساد يا از بين رفتن دي الکتريک خازن است.
علت ۴: موتور فن يا موتور کمپرسور سوخته است.

رفع عيب: کليد چند حالته فن را بر روي off(خاموش) قرار دهيد. اگر عيب ۲ برطرف شد مشکل از موتور فن است و اگر در اين وضعيت همچنان فيوز، برق منزل را قطع مي کند مشکل از موتور کمپرسور است.
مطالبه جريان اضافي در کمپرسور علاوه بر آن که مي تواند ناشي از سوختن سيم پيچ ها باشد در مواردي بيانگر عيوب ديگري همچون مسدود شدن مسير گردش گاز و يا خرابي رله نيز هست.
عیب 3: کولر روشن نمي شود.
علت ۱: پريز برق ندارد.
رفع عيب: پريز را به وسيله آمپرمتر و يا ولتمتر مورد بررسي قرار دهيد و در صورت مشاهده و عيب به رفع آن بپردازيد.

علت ۲: دو شاخه و سيم رابط خراب است.
رفع عیب: ابتدا دستگاه را از برق جدا کنيد و پس از آن ورودي برق را در ترمينال اصلي کولر با يکديگر ارتباط دهيد و در صورت سالم بودن دوشاخه و کابل (سيم رابط) به محض اتصال، رابط ها را به آن متصل کنيد . در حالت وصل کليد بر
روي بي نهايت خواهد ايستاد . اگر با قطع و وصل کليد از عقربه آمپرمتر عکس العملي ديده نشود تعويض كليد الزامي است. در انتخاب جديد به جريان نامي آن دقت شود تا کليدي مناسب کولر گازي تهيه شود .
علت ۳: يکي از سيم هاي اصلي قطع شده است .
رفع عيب : اگر فاز يا نول اصلي مدار قطع شود هر دو بخش کمپرسور و موتور فن دچار مشکل خواهند شد. از اين رو پس از قطع برق دستگاه و باز کردن بدنه به جست و جوی سیمی باشيد که از محل استقرارش جدا شده است. با اتصال سيم مورد نظر به محل مربوطه کولر به حالت عادي خود باز مي گردد.
عیب 4: کولر اتصال بدنه دارد .
علت و رفع عيب: مدار الکتريکي کولر نسبت به ساير لوازم خانگي از پچيدگي بيشتري برخوردار است. با اين وجود رفع عيب ۴ کار مشکلي نيست. پس از قطع برق دستگاه ارتباط الکتريکي عناصر اصلي مدار از قبيل: موتور فن، کمپرسور، ترموستات، لامپ خبر و… را با يکديگر و مدار قطع کنيد. البته اين عمل مي بايست با دقت و علامت گذاري خاصي صورت گيرد تا ارتباط مجدد آنها با مدار برايتان دشوار نشود . اگر در اين حالت اتصال بدنه از بين رفت ميتوانيد عناصر مذکور را جداگانه و به دنبال هم وارد مدار کنيد.
هر گاه با ورود يکي از اجزاء، اتصال بدنه ديده شد در شناسايي قطعه مورد نظر موفق بوده ايد حال م يبايست عيب را رفع کنيد . البته گاهي از اوقات خود وسيله داراي اتصال بدنه نيست بلکه مشکل از سيم هاي رابط آنست از اين رو مي توانيد وسيله مورد نظر را به وسيله چراغ سري مورد آزمايش قرار دهيد .اگر پاسخ آزمايش منفي بود (داراي اتصال به
بدنه نبود) سيم هاي رابط را تعويض کنيد.
عیب 5: با حرکت ولوم ترموستات هيچ عکس العملي از کمپرسور ديده نمي شود اما موتور فن سالم است .

علت ۱: ترموستات خراب است.
نکته: ترموستات کولر گازي داراي عملکرد مشابه ترموستات يخچال و ساير ماشين هاي سرماساز است. تفاوت عملکرد اين ترموستات، در دماي لازم جهت قطع و وصل کردن آنهاست . به طور اعم مي توان ترموستات را به دو قسمت کليد و اتومات تقسیم بندي نمود. عيب ۵ مي تواند از ناحيه کليد ترموستات بروز کند و عدم عملکرد اتومات ترموستات معايب ديگري را ايجاد مي کند که در بخش مربوطه شرح داده خواهد شد .
رفع عيب: کليد ترموستات را به وسيله آمپرمتر مورد آزمايش قرار دهيد. ابتدا سيم هاي متصله به پايه هاي ترموستات را از آن جدا ساخته و سپس رابط هاي آمپرمتر را به آنها ارتباط دهيد . در حالت وصل کليد بايد عقربه (تقريبًا) بر روي صفر و در حالت قطع بر روي بينهايت بايستد در غير اينصورت تعويض ترموستات الزامي است.
علت ۲: سيم هاي رابط بين ترموستات و موتور (کمپرسور) قطع شده است.
رفع عيب: در صورت قطع سيم هاي رابط موتور و يا خروج يکي از سيم ها از محل مربوطه برق موتور نرسيده و در اين حالت بروز عيب ۵ کام ً لا طبيعي به نظر مي رسد. اما برق دستگاه را قطع و سپس بدنه را از سيني جدا سازيد و تمام
اتصالات بين موتور و کمپرسور را به دقت مورد بازديد قرار بدهيد . در صورت مشاهده قطع ارتباط سيمي با محل اتصالش، به رفع عيب بپردازيد تا کولر به شرايط عادي خود باز گردد.
عیب 6: سرماي کولر بيش از حد است به گونه اي که قسمت هايي از اواپريتور برفک زده اما اتومات انجام نمي شود.
علت ۱: کنتاکتهاي ترموستات به يکديگر جوش خورده اند .
رفع عيب: محل نصب لوله بلوي ترموستات ديده مي شود . بديهي است نسبت به سرما فوق العاده کاهش يافته و بر اثر افزايش برودت در اواپريتور برفک به وجود مي آيد با نصب مجدد لوله بلو بر روي لوله هاي آلومينيومي اواپريتور عيب ۶ رفع خواهد شد.
علت ۲: قسمت اتومات ترموستات گازي خراب شده است .
رفع عيب: همان طور که قب ً لا شرح داده شد ترموستات گازي داراي دو بخش است: کليد و قسمت اتومات. در صورت بروز حفره در طول مويي ترموستات بدنه فانوسک و يا خود لوله بلو گاز داخل ترموستات (معمو ً لا اتر يا جيوه) از آن
خارج شده و ديگر حساسيتي نسبت به افزايش يا کاهش دما وجود نخواهد داشت. در چنين مواردي ناگريز به تعويض ترموستات خواهيد بود.

عیب 7: با وجود برفک بر روي اواپريتور باد سرد از کولر خارج نمي شود.
علت ۱:کليد چند حالته فن خراب است .
رفع عيب: از جمله عللي که منجر به عدم حرکت موتور فن مي شود خرابي کليد است.

جهت تست کليد از آومترr*1استفاده کنيد. در حالي که دستگاه از برق جدا شده است يکي از رابط هاي آمپرمتر را بر روي پايه و ديگري را بر روي خروجي ۱ قرار دهيد.
اگر با حرکت ولوم، عقربه منحرف نشد خراب بودن کليد قطعي است؛ آن را تعمير يا تعويض کنيد.
علت ۲: موتور فن کام ً لا سوخته است .
رفع عيب: اگر بر روي ترمينال اصلي موتور، ولتاژ وجود دارد اما موتور حرکت نمي کند سوختن آن قطعي است. براي تجديد سيم پيچي موتور فن مي بايست از يک تعميرکار مجرب کمک بگيريد .
علت ۳: پروانه مخصوص اواپريتور هرز (گرد) شده است .
رفع عيب: در اين حالت علاوه بر آن که از کولر باد سرد خارج نمي شود صداي ناهنجاري به گوش م يرسد . با استقرار مجدد پروانه بر روي محور موتور فن عيب ۷ برطرف خواهدشد.
علت ۴: تسمه پروانه فن پاره شده است .
رفع عيب: در برخي از کولرهاي گازي چرخش محور موتور فن به وسيله پولي و تسمه به پروانه اواپريتور منتقل مي شود که در صورت پاره شدن تسمه باد پروانه مورد نظر متوقف شده و ايجاد برفک بر روي اواپريتور کام ً لا طبيعي خواهد بود. با تعويض تسمه پاره شده مجددًا از کولر هواي سرد خارج مي شود.
علت ۵: مسير ورود هوا به داخل کولر مسدود است.
رفع عيب: در نصب کولر مي بايست نهايت دقت بکار گرفته شود تا مسيرهاي ورودي هوا مسدود نشود.
عیب 8: هواي خارج شده از كولر كام ً لا گرم است .
علت ۱ : اورلود خراب است.
رفع عيب : در اکثر لوله هاي گازي اورلود را در داخل کمپرسور و بر روي کلاف ها مستقر مي کنند و اين مورد در مواردي همچون عيب ۸ هزينه تعمير را به مراتب افزايش مي دهد زيرا جهت تعمير يا تعويض اورلود، شکافتن پوسته کمپرسور الزامي است .

اگر اورلود کمپرسور همچون کمپرسور هاي يخچال در دسترس باشد کافي است آن را با نوع مشابهي که داراي همان اعداد و ارقام يا به عبارتي همان مشخصات نامي مي باشد، تعويض کنيد.
علت ۲: استارت معيوب است.
رفع عيب: در صورت قطع سيم پيچ رله استارت فاز اصلي موتور (کمپرسور) قطع می شود در اين حالت بروز عيب ۸ کام ً لا طبيعي است .
علت ۳: گاز کولر تخليه شده است.
رفع عيب: اگر کمپرسور در حال کار است اما بادي که خارج مي شود گرم است و لوله هاي اواپريتور نيز سرد نشده اند، تخليه و يا نشت گاز کولر قطعي است .
بايد کولر را از ابتدا به طور کامل تخليه و پس از پيدا کردن محل نشت و ترميم آن در دستگاه گاز فريون ۲۲ را تزريق کنيد. اين عمليات نياز به تخصص فراوان دارد و جهت حصول نتيجه بهتر مي توانيد از تعميرکار مجرب کمک بجوييد.
عیب 9: قبل از آنکه کمپرسور استارت نمايد با شنيدن صدايي متوقف مي شود.
علت ۱: برق ضعيف است .
رفع عيب: توسط ولتمتر و يا قسمت ولتاژ آومتر برق را اندازه بگيريد و اگر مقدار ولتاژ بيش از حد کم است به منظور آنکه کولر و ساير مصرف کننده هاي منزل در اثر افت ولتاژ آسيب نبينند از ترانس افزاينده ولتاژ استفاده کنيد. در غير اين
صورت در ساعات اوليه شب کولر را روشن نکنيد.
علت ۲: مسير گردش گاز مسدود است.
رفع عيب: در صورت انسداد مسير گردش گاز که مي تواند در اثر برخورد لوله هاي رابط با جسمي سخت و يا مسدود شدن دراير و … رخ دهد کمپرس شدن گاز و به حرکت درآوردن آن در مسير دشوار شده و موتور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. از جمله انسداد مسير گردش گاز اين است که قسمتي از اواپريتور و ساير قسمت ها گرم مي مانند و در مجموع از کولر هواي سرد و خنک خارج نمی شود. در صورت حصول اطمينان از مسدود بودن مسير لازم است جهت
رفع عيب از يک تعميرکار مجرب در تخليه و شارژ گاز کمک بگيريد.
علت ۳: رله استارت خراب است .
رفع عيب: در صورت خراب بودن رله سيم پيچ کمکي وارد مدار نمي شود و به همين دليل سيم پيچي اصلي بيش از حد تحت فشار قرار خواهد گرفت و جريان اضافي را که در اين حالت توسط کمپرسور کشيده مي شود. اورلود را تحريک و موجب قطع مدار خواهد شد.
جهت تست اورلود پس از بستن کليد براي يک لحظه شستي را فشار داده و رها کنيد. اگر کمپرسور با شرايط عادي خود شروع به کار کرد بايد رله را با نوع مشابه اش تعويض کنيد.
علت ۴: اورلود خراب است .
رفع عيب: همان طوري که قب ً لا اشاره شد وظيفه اورلود جريان کششي موتور است. در بعضي موارد ديده شده که اورلودها حتي به جريان نامي موتور حساسيت بی مورد نشان داده و موجب قطع برق کمپرسور مي شود. مي توانيد در
مدار يک آمپرمتر قرار داده و اورلود را از مدار خارج کنيد. حال اگر پس از راه اندازي کمپرسور جريان کششي در حد جريان نامي است، پس اورلود تعويض مي شود که اين عمل نيازمند خروج موتور از کولر و نصب مجدد آن پس از تجديد سيم پيچي و شارژ کار است که علاوه بر تخصص فراوان به هزينه قابل توجهي نيز نياز دارد .
علت ۶: خازن راه انداز خراب است.
رفع عيب: اکثر موتورهاي بکار رفته در کمپرسورهاي کولرهاي گاز از نوع آسنکرون با راه اندازي خازني هستند. بديهي است که بروز عيب در خازن استارت کمپرسور را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
عیب 10 : موتور فن صداي هوم داده اما حرکت نميکند .
علت ۱ و رفع عيب: گريپاژ به پديده عدم توانايي حرکت دو سطح متحرک برروي يکديگر گفته مي شود. در مورد موتورهاي الکتريکي اين پديده به واسطه خرابي یاتاقانها (بلبرينگها) و يا فرسايش بيش از حد بوش ها اتفاق مي افتد و
با تعويض قطعات مذکور عيب به طور کامل برطرف مي شود .در بعضي از موارد ديده مي شود که به واسطه درگيري يکي از پروانه هاي متصل به شافت موتور فن يا ديگر اجزا ء کولر گازي، حرکت روتور فن با مشکل مواجه مي شود که در اين صورت پس از باز کردن بدنه و رفع مشکل کولر به شرايط عادي خود باز مي گردد.
علت ۲: خازن راه انداز خراب است.
رفع عيب: نقش خازن راه انداز در استارت و کار موتورهاي آسنکرون فوق العاده مهم است و در صورت بروز هر گونه عيبي در ساختمان و عملکرد آن استارت موتور با مشکل مواجه خواهد شد.

علت ۳ و رفع عيب: نيم سوز شدن موتور پديده اتصال حلقه کلاف در يک موتور آسنکرون گفته مي شود که البته اين عيب مي تواند به وسطه پيدايش علل ديگري ظهور نموده باشد. به عنوان مثال ابتدا پروانه هاي فن با بدنه درگير مي شوند و موتور جهت استارت به قدرت بيشتري نياز پيدا مي کند و اين امر با کشيدن جريان اضافي و در نتيجه آسيب ديدن سیم پيچ ها همراه مي شود. بنابراين حتي پس از رفع درگيري محور موتور با اجزاء ديگر کولر موتور فن قدرت استارت ندارد. در چنين مواردي ناگريز به تجديد سيم پيچي موتور خواهيد بود.
عیب 11 : صداي کولر بسيار زياد است .
علت ۱: کولر در وضعيت تراز قرار نگرفته است.
رفع عيب: با تراز شدن موقعيت کولر قسمت اعظم صداي آن از ميان خواهد رفت .
علت ۲: لاستيک هاي لرزه گير موتور فن و يا کمپرسور خراب شده اند.
رفع عيب: در صورت خراب شدن تين لاستيک ها صداي کار موتور فنو يا کمپرسور به شدت افزايش خواهد يافت. از اينرو تعويض آنها (در صورت خراب شدنشان) بسيار ضروري است.
علت ۳: برخي از قطعات کولر مانند تسمه هاي نگهدارنده کانال مخصوص هواکش و يا … شل شده اند.
رفع عيب: کليه اتصالات را مورد بازديد قرار دهيد و در صورت مشاهده پيچ ها و اتصالات شل شده به رفع عيب بپردازيد.
علت ۴: يکي از پروانه با شيي درگير است.
رفع عيب: مانع در گيري بين پروانه و شيء مورد نظر شويد تا صداي کولر کاهش يابد.
علت ۵: اتصالات کمپرسور و يا موتور فن بدنه ضعيف شده است.
رفع عيب: در اغلب کولرها اين اتصالات به توسط پيچ مهره انجام شده است. در صورت شل شدن اين اتصالات آنها را مجددًا محکم کنيد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.