دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

مبانی اپراتوری چیلر تراکمی (بخش2)

مبانی اپراتوری چیلر تراکمی (بخش2)

* نحوه روشن نمودن چيلر
* نحوه خاموش نمودن چيلر
* نقاط كنترلي مهم چيلر
* محل قرار گيري ترموستات چيلر (در رفت از اواپراتور يا در ورود اواپراتور )

*نحوه روشن نمودن چیلر تراکمی:

1) در ابتداي راه اندازي ابتدا ۱۲ ساعت قبل از راه اندازي هيترهاي کمپرسورها روشن گردد .
2) ابتدا پمپ سيركولاسيون آب چيلد(آب سرد ساختمان) روشن گردد و حداقل ۱۵ دقيقه آب سيركوله گردد .
3) سپس پمپ سيركولاسيون آب برج به مدت نيم ساعت روشن گردد .
4) عملكرد فلوسوييچ ها و فن برج خنك كن و ترموستات برج كنترل گردد .
5) عملكرد ترموستات و آنتي فريز كنترل گردد .
6) از بازبودن شيرهاي ساكشن و ديسشارژ كمپرسور اطمينان حاصل شود .
7) با فشاردادن كليد استارت چيلر روشن گردد .

8)ترموستات چيلر بر روي دماي ۱۲ درجه سانتيگراد تنظيم گردد .(در صورتيكه ترموستات در مسير رفت از اواپراتور مي باشد بر روي ۷ درجه سانتیگراد تنظيم كردد )
9) فشارهاي دهش ، مكش و فشار روغن از روي گيج ها قرايت و يادداشت گردد.

* نحوه خاموش نمودن چيلر

1)چيلر بايد از طريق پمپ دان و از فرمان باز زدن كليد خاموش بايد ابتدا شير برقي عمل كرده و مسير مكش
low بسته شود و سپس با پايين امدن فشار مكش و عمل كردن كنتاكتور كمپرسور عمل كرده و سپس كمپرسور خاموش گردد .البته اين عمل در ترموستات كردن نيز بايد اتفاق بيافتد .
2)در صورتيكه چيلر براي مدت زيادي خاموش مي گردد بايد عمل پمپ دان انجام گردد .
3) در خاموش كردن چيلر بايد ابتدا خود چيلر خاموش گردد و سپس با فاصله ۱۰ دقيقه اي پمپ هاي آب چيلد و آب برج خاموش شوند .
4) در هنگام خاموش كردن بايد هيترهاي كمپرسور روشن باقي بمانند .

* نقاط كنترلي مهم چيلر تراکمی

1)فشار مكش بايد بين50psiالی 65psiباشد.

2)فشار دهش بايد بين200psiالی250psiباشد.

3)فشار روغن كمپرسور بايد20psiبیشتر از فشار ساکشن باشد.

4)نقطه تنظيم آنتي فريز بر روي ۵ درجه سانتيگراد باشد .

5)نقطه تنظيم ترموستات با توجه به اينكه در مسير رفت يا مسير برگشت اواپراتور باشد بايد ۷ يا ۱۲ درجه باشد .
6)دماي آب برج خنك كن نبايد كمتر از ۲۰ درجه سانيگراد گردد و بايد ترموستات فن برج يا ديگر سيستم كنترل برج بايد داراي دقت كافي باشد .

 

چک لیست های pm و برگه های رکورد گیری:

چك ليست بازديد روزانه موتورخانه سرمايشي
برگه ركورد گيري چيلر تراكمي
تعمیرات اولیه چیلر تراکمی

1)شارژ گاز:

روش اول: شارژ گاز از شير مكش کمپرسور
در اين روش شلنگ شارژ گاز را به محل شارژ موجود در مسير مكش و شير ساكشن كمپرسور متصل كرده و در هنگام كاركرد چيلر شير كپسول گاز را باز ميكنيم تا گاز به داخل كمپرسور و چيلر وارد گردد .از اين روش در زماني كه گاز مورد نياز چيلر بسيار كم باشد استفاده مي گردد و بايد مراقب بود مايع به داخل كمپرسور مكيده نگردد .

روش دوم: شارژ گاز از شير تغذيه فيلتر دراير در اين روش شلنگ شارژ گاز را شير تغذيه كه معمولا بر روي باكس فيلت ر
دراير قرار دارد بسته وسپس شير سرويس را مي بنديم تا با روشن نمودن چيلر گاز از داخل كپسول مكيده گردد .با كنترل گيج فشار ساكشن و فشار روغن از ميزان مناسب شارژ مطمئن مي گرديم .

                                                 

2)تعويض روغن كمپرسور
جهت تخليه روغن ابتدا پمپ دان مي كنيم .يعني با بستن ساكشن و جمپركردن لوپرشر با كاركردن كمپرسور گاز
در كندانسور جمع مي شود و با رسيدن گيج فشار مكش به نزديك صفر شير دهش را بسته و كمپرسور را خاموش مي كنيم .شير زير كارتر روغن را باز مي كنيم کارتر را تخليه مي كنيم .
جهت شارژ روغن به كمپرسور بعد از بستن پيچ زير كارتر كمپرسور را وكيوم كرده و با بستن شلنگ به محل شارژ
روغن را به داخل كمپرسور شارژ مي كنيم .

3)تعويض كردراير
كردرايرها داراي انواع مختلفي هستند:
1)كردراير معمولي
2)كردراير اسيدي
براي تعويض كردراير نيز ابتدا پمپ دان در كندانسور را انجام داده و سپس با بازكردن پيچ هاي محفظه كردراير
نسبت به تعويض كردراير اقدام مي نماييم .

4)تعویض قطعات برقی

جهت تعويض قطعات برقي حتما بايد آشنايي كافي با مدار فرمان و قدرت داشته باشيم .

خاموش کردن صحیح چیلر در پایان فصل

پمپ دان
با بستن شيرسرويس و جمپركردن لوپرشر با كاركردن كمپرسور گاز در كندانسور جمع مي شود و با رسيدن گيج فشار مكش به نزديك صفر شير دهش و شير مكش را بسته و كمپرسور را خاموش مي كنيم اين عمل پمپ دان در كندانسور میباشد .

محافظت از گرد و خاك
محافظت از گرد و خاك هم براي قطعات برقي و تايلو برق ضروري بوده و هم جهت كمپرسور و ديگر متعلقات چيلر

با تشکر از همراهی شما عزیزان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.