دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

نحوه روشن و خاموش نمودن چیلر

نحوه روشن و خاموش نمودن چیلر

مقدمه

میدانیم که چیلر های یکی از بهترین دستگاه های برای تهویه مطبوع هستند.چیلر ها به دو دسته چیلر جذبی و تراکمی تقسیم میشوند،تفاوت بین این دو در نوع انرژی مصرفی برای تولید سرماست.هدف ما در ای مقاله آموزش نحوه روشن نمودن چیلر تراکمی می باشد.

نحوه روشن نمودن چیلر تراکمی

1) در ابتداي راه اندازي ابتدا ۱۲ ساعت قبل از راه اندازي هيترهايكمپرسورها روشن گردد .
2) ابتدا پمپ سيركولاسيون آب چيلد(آب سرد ساختمان) روشن گردد وحداقل ۱۵ دقيقه آب سيركوله گردد .
3)سپس پمپ سيركولاسيون آب برج به مدت نيم ساعت روشن گردد .
4) عملكرد فلوسوييچ ها و فن برج خنك كن و ترموستات برج كنترل گردد .
5) عملكرد ترموستات و آنتي فريز كنترل گردد .
6)از بازبودن شيرهاي ساكشن و ديسشارژ كمپرسور اطمينان حاصل شود .
7) با فشاردادن كليد استارت چيلر روشن گردد .

8)ترموستات چيلر بر روي دماي ۱۲ درجه سانتيگراد تنظيم گردد .(درصورتيكه ترموستات در مسير رفت از اواپراتور مي باشد بر روي ۷ درجه سانتی گراد تنظيم كردد. )
9) فشارهاي دهش ، مكش و فشار روغن از روي گيج ها قرايت و يادداشتگردد .

نحوه خاموش کردن چیلر تراکمی

1)چيلر بايد از طريق پمپ دان و از فرمانLOWخاموش گردد.یعنی اینکه با زدن كليد خاموش بايد ابتدا شير برقي عمل كرده و مسير مكش بسته شود و سپس با پايين امدن فشار مكش و عمل كردن LOW كنتاكتور كمپرسور عمل كرده و سپس كمپرسور خاموش گردد .البته اين عمل در ترموستات كردن نيز بايد اتفاق بيافتد .
2)در صورتيكه چيلر براي مدت زيادي خاموش مي گردد بايد عمل پمپ دان انجام گردد .
3) در خاموش كردن چيلر بايد ابتدا خود چيلر خاموش گردد و سپس با فاصله ۱۰ دقيقه اي پمپ هاي آب چيلد و آب برج خاموش شوند .
4) در هنگام خاموش كردن بايد هيترهاي كمپرسور روشن باقي بمانند .

نقاط کنترلی مهم چیلر تراکمی

1)فشار مكش بايد بين50psiالی65psiباشد.

2)فشار دهش بايد بين200psiالی250psiباشد.

3)فشار روغن كمپرسور بايد20psiبیشتر از فشار ساکشن باشد.

4)نقطه تنظيم آنتي فريز بر روي ۵ درجه سانتيگراد باشد .

5)نقطه تنظيم ترموستات با توجه به اينكه در مسير رفت يا مسير برگشت اواپراتور باشد بايد ۷ يا ۱۲ درجه باشد .

6)دماي آب برج خنك كن نبايد كمتر از ۲۰ درجه سانيگراد گردد و بايد ترموستات فن برج يا ديگر سيستم كنترل برج بايد داراي دقت كافي باشد .

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.